Skorzystaj z naszego innowacyjnego narzędzia on-line. Dzięki programowi zaprojektujesz własny szablon, ulotkę, plakat, wizytówkę i inne jednym kliknięciem myszką.

MOJA TREŚĆ - REGULAMIN APLIKACJI

1. Regulamin określa zasady korzystania z serwisu mojatresc.pl (zwnanego dalej “Serwisem”) i aplikacji Moja Treść (zwanej dalej “Aplikacją”) w serwisie facebook.com oraz udostępnianych w serwisie i aplikacji szablonów dokumentów oraz zasobów graficznych stanowiących utwory w rozumieniu obowiązujących w Polsce przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

2. Serwis mojatresc.pl służy do tworzenia, publikowania on-line i udpostępniania w serwisach społecznosciowych własnych stron internetowych, dokumentów i projektów graficznych (zwanych dalej ogólnie “projektami”) oraz eksportu tych stron, dokumentów i projektów w postaci archiwum .zip zawierającego pliki HTML/CSS/js, plików .jpg/.png lub dokumentów .pdf.

3. Właścicielem i administratorem Serwisu oraz wydawcą Aplikacji jest InnovativeWeb Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Św. Marcin 29/8 w Poznaniu (Polska), KRS: 0000457522, REGON: 302412105, NIP: 7831699012.

4. Korzystanie z serwisu poczytuje się za tożsame z przyjęciem za wiążące wszystkich postanowień niniejszego regulaminu oraz przyjęciem do wiadomości wszystkich informacji podanych w Polityce Prywatności. O podanych tu prawnych konsekwencjach korzystania z serwisu informuje się użytkownika, gdy po raz pierwszy uzyskuje dostęp do aplikacji. Użytkownik, który nie akceptuje warunków niniejszego regulaminu, nie powinien z niej korzystać i nie może skutecznie pociągać administratora serwisu do odpowiedzialności w związku z jakimkolwiek zdarzeniem lub okolicznością, które wystąpiły w związku z korzystaniem z aplikacji, a były zgodne z regulaminem.

5. Użytkownik serwisu przyjmuje do wiadomości i godzi się tym, że prawem właściwym dla wszelkich spraw związanych z funkcjonowaniem serwisu oraz powstaniem, zmianą i ustaniem stosunku prawnego regulowanego niniejszym regulaminem jest prawo polskie.

REJESTRACJA I OPŁATY

6. Zarejestrowani użytkownicy Serwisu mogą zapisywać, publikować i eksportować projekty.

7. Rejestracji w serwisie mogą dokonać osoby korzystające z pełnej lub ograniczonej zdolności do czynności prawnej. Skutki czynności prawnych dokonywanych przez osoby nie mającej pełnej zdolności do czynności prawnych określa się według zasad ogólnych określonych przepisami Kodeksu cywilnego.

8. Użytkownik rejestruje się, wypełniając dostępny w serwisie formularz rejestracyjny, w którym jest obowiązany podać prawdziwe imię i nazwisko oraz działający adres poczty elektronicznej, może również wskazać kraj i walutę rozliczenia (jeśli tego nie zrobi, system przypisze mu domyślny, ustalony na podstawie IP; raz przypisany kraj i walut rozliczenia mogą być w każdej chwili zmienione).

9. Przy rejestracji użytkownik ustawia również hasło. Hasło jest niejawne i użytkownikowi nie wolno ujawniać go innym podmiotom.

10. Użytkownik powinien być jedyną osobą korzystająca z założonego dla niego konta użytkownika. Nie wolno dzielić konta z innymi osobami. W każdym przypadku przyjmuje się, że wszelkie działania w serwisie zostały powzięte przez użytkownika, którego konta używał działający i że konsekwencje tych działań dotyczą tego właśnie użytkownika.

11. Zarejestrowanemu użytkownikowi przydziela się indywidualne konto. Konto użytkownika gromadzi informacje o użytkowniku i historii jego działań w serwisie, w tym w szczególności historii pobrań i rozliczeń. Użytkownik może przeglądać i zarządzać danymi skojarzonymi z kontem użytkownika po zalogowaniu.

12. Korzystanie z podstawowych funkcji Serwisu, które dostępne są w ramach pakietu Webkreator FB App FREE (dostępnego z poziomu serwisu społecznościowego Facebook.com jest bezpłatne). Niektóre usługi, jak publikacja i eksport projektów zawierających stockowe zdjęcia lub grafiki albo galerie, tabele i inne zaawansowane obiekty, są dostępne za opłatą, zgodnie z zasadami opisanymi w planach subskrypcji, których widok można uruchomić z poziomu głównego górnego menu. Odsyłacze do usług płatnych są odpowiednio wyróżnione, a przy próbie ich użycia, jest dodatkowo wyświetlana stosowna informacja.

13. Wielkość opłat zależy od wybranej przez użytkownika metody rozliczenia (mikropłatności za pojedyncze usługi lub subskrypcje). Aktualne ceny usług oraz wielkości i ceny planów subskrypcji określa cennik dostępny pod adresem mojatresc.pl (pozycja “Subskrypcje” w górnym menu).

14. Przewidziane w planach subskrypcji limity wielkości danych ulegają pomniejseniu przy publikacji i eksporcie projektów. Ponowna publikacja lub eksport nie powoduje dodatkowego pomniejszenia dostępnej wielkości danych.

15. Właściciel Serwisu może zmieniać i aktualizować cennik w dowolnym momencie, bez powiadomienia. Zmiany w cenniku stają się wiążące z chwilą opublikowania.

16. Użytkownik uiszcza opłatę, zlecając transakcję elektroniczną w systemie PayPal, Przelewy24 lub eCard. Szczegółowe zasady dotyczące transakcji w tych systemach określają stosowne regulaminy publikowane przez przedsiębiorstwa świadczące dostępne w tych systemach usługi. Przedsiębiorstwa te odpowiadają również za poprawność i bezpieczeństwo dokonywanych transakcji – co znaczy, że właściciel Serwisu i wydawca Aplikacji nie ponoszą odpowiedzialności z jakiekolwiek straty lub szkody poniesione przez użytkownika z powodu nienależytej obsługi transakcji.

17. Użytkownik traci prawo odstąpienia od umowy z chwilą pierwszego pobrania, publikacji lub eksportu szablonu.

18. Do czasu pierwszego pobrania, publikacji lub eksportu w terminie 14 dni od chwili zawarcia umowy, użytkownik ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny. Do skutecznego odstąpienia od umowy będzie wystarczające, jeśli użytkownik prześle przed upływem terminu informację o wykonaniu prawa do odstąpienia.

19. W przypadku odstąpienia od umowy właściciel serwisu zwraca użytkownikowi wszystkie płatności bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym użytkownik przesłał informację o wykonaniu prawa do odstąpienia od umowy. Właściciel Serwisu dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w początkowej transakcji.

APLIKACJA W FACEBOOK.COM

20. Wybrane podstawowe usługi Serwisu są dostępne w aplikacji Moja Treść w serwisie facebook.com.

21. Aplikacja uzyskuje dostęp do publicznych danych użytkownika: imienia i nazwiska, email oraz opcjonalnie numer telefonu oraz dane teleadresowe. . Dane te są użyte do stworzenia konta użytkownika w Serwisie, co następuje z chwilą pierwszego dostępu do aplikacji. Użytownik Aplikacji może używać tego konta również korzystając z pełnej wersji Serwisu w witrynie majtresc.pl, korzystając z funkcji “Zaloguj przez Facebook”.

22. Korzystanie z Aplikacji jest bezpłatne w ramach limitów określonych w cenniku. W Aplikacji nie są dostępne funkcje płatne. Po wyczerpaniu limitów usługi przestają być dostępne do czasu ich odnowienia.

WARUNKI LICENCJI

23. Użytkownikowi, który stworzył dokument, korzystając z Serwisu lub Aplikacji, właściciel Serwisu udziela niewyłącznej, nieograniczonej w czasie, globalnej licencji na korzystania tak z dokumentów, jak i użytych do ich wygenerowania kompozycji – w następujący sposób i na następujących polach eksploatacji:

 • w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – licencja obejmuje wytwarzanie egzemplarzy utworu techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową.
 • w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż wprowadzanie do obrotu jego egzemplarzy – licencja obejmuje publiczne wystawienie, wyświetlenie oraz publiczne udostępnianie utworu w Internecie w maksymalnie dziesięciu różnych domenach . – o ile korzystanie z nich polegać będzie na używaniu dokładnych kopii pobranego dokumentu lub utworu pochodnego, w który dokument ten włączono lub do którego stworzenia został on użyty.

24. Użytkownik ma prawo tworzyć na bazie pobranych dokumentów utwory pochodne i swobodnie zarządzać prawami do takich utworów.

25. Użytkownikowi nie wolno udzielać sublicencji, odsprzedawać, wynajmować, wypożyczać, cedować, dawać w prezencie ani w żaden inny sposób przekazywać lub dystrybuować pobranych dokumentów, osadzonych w nich zasobów graficznych, ani praw nabytych zgodnie z niniejszym regulaminem przy eksporcie dokumentu.

26. Użytkownikowi nie wolno udostępniać szablonów dokumentów w publicznych sieciach peer-to-peer.

27. Nie wolno włączać dokumentów, szablonów dokumentów ani eksportowanych lub publikowanych z dokumentami zasobów graficznych do produktów i usług, jeśli rodziloby to skutek w postaci ponownej dystrybucji szablonów lub zasobów graficznych.

28. Użytkownikowi nie wolno używać usług dostępnych w Serwisie i Aplikacji do celów, które zgodnie z trzeźwym osądem lub zgodnie z obowiązującymi w jego kraaju definicjami legalnymi mają charakter pornograficzny, nieprzyzwoity, niemoralny, naruszający przepisy, oszczerczy lub zniesławiający, albo też co do którego zachodzi zasadne przypuszczenie naruszenia dóbr osobistych osób trzecich.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ UŻYTKOWNIKA

29. Usług świadczonych w serwisie nie wolno używać sposób niezgodny z ich przeznaczeniem lub przeznaczeniem dowolnych zasobów systemowych i sieciowych oraz usług z nią połączonych lub dostępnych za jej pośrednictwem.

30. Użytkownikowi nie wolno korzystać z jakichkolwiek urządzeń, aplikacji, kodów czy skryptów, które powodują lub mogą powodować:

 • złamanie lub ominięcie zabezpieczeń dostępu do danych i zasobów
 • trwałe lub przejściowe przerwy w poprawnym działaniu serwisu albo niestabilność w jego działaniu.
Użytkownikowi nie wolno także podejmować jakichkolwiek innych działań, które mają lub mogą spowodować któreś z wymienionych zagrożeń.

PRYWATNOŚĆ

31. Administrator Serwisu i wydawca Aplikacji zapewnia użytkownikom korzystającym należytą ochronę prywatności.

32. Dla zapewnienia właściwego działania Serwisu i Aplikacji system administratora używa plików cookies. Pliki te przechowują kod pozwalający identyfikować użytkowników i ich urządzenia w celach:

 • optymalizacji działania serwisu na urządzeniu użytkownika,
 • dopasowania treści w serwisie do jego preferencji,
 • utrzymania sesji logowania oraz tworzenia statystyk korzystania z serwisu.
Użytkownik może w każdej chwili zablokować lub usunąć cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

33. Otrzymane od użytkownika dane osobowe są gromadzone i przechowywane zgodnie z wymogami określonymi ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926). Administratorem tych danych jest administrator serwisu, który zapewnia użytkownikowi prawo wglądu, zmiany lub usunięcia jego danych osobowych z bazy danych użytkowników (przy czym to ostatnie będzie tożsame z usunięciem konta użytkownika).

34. Dane osobowe użytkowników są przetwarzane wyłącznie w takim zakresie, jaki jest konieczny dla właściwego dostarczania dostępnych w serwisie usług, właściwego wykonywania innych praw i obowiązków związanych z funkcjonowaniem serwisu oraz w celu reklamy i promocji jego nowych usług i ofert specjalnych. Administrator nie udostępnia tych danych innym podmiotom. Użytkownik może sprzeciwić się używaniu jego danych osobowych w celach reklamowych, używając stosownych narzędzi administracyjnych dostępnych po zalogowaniu. Obszerne omówienie zakresu i sposobu gromadzenia oraz przetwarzania danych podano w Polityce Prywatności.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ WŁAŚCICIELA SERWISU

35. Właściciel Serwisu oświadcza, że dostępne w Serwisie i Aplikacji szablony dokumentów i zasoby graficzne (z wyjątkiem zasobów dostarczonych przez samego użytkownika) są wolne od wad prawnych i dozwolone korzystanie z nich przez użytkowników nie może spowodować po ich stronie naruszenia czyichkolwiek praw autorskich lub innych dóbr osobistych.

36. Właściciel serwisu jest obowiązany dostarczać subskrybentom wolne od wad prawnych szablony dokumentów. Nie dopełnienie obowiązku, o którym tu mowa daje użytkownikowi podstawę do reklamacji.

37. Właściciel serwisu rozpatruje reklamacje niezwłocznie, a w każdy przypadku nie dłużej niż 14 dni i stwierdziwszy, że zgłoszenie reklamacyjne jest zasadne, usuwa wady, z powodu których reklamacja została zgłoszona lub świadczy ponownie, w sposób wolny od wad.

38. Właściciel serwisu nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w działaniu lub niewłaściwe działanie dostępnych w nim usług, jeśli zostały one spowodowane siłą wyższą lub innymi okolicznościami, na które nie miał wpływu.

39. SZABLONY, ZASOBY GRAFICZNE I USŁUGI DOSTĘPNE W SERWISIE I APLIKACJI SĄ SĄ UDOSTĘPNIANE W STANIE W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ, BEZ JAKICHKOLWIEK OŚWIADCZEŃ, GWARANCJI LUB WARUNKÓW DOWOLNEJ NATURY, CZY TO WYRAŹNYCH CZY DOROZUMIANYCH, W TYM LECZ NIEWYŁACZNIE DOROZUMIANYCH OŚWIADCZEŃ, GWRANCJI LUB WARUNKÓW DOTYCZĄCYCH PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ BĄDŹ PRZYDATNOŚCI DO JAKIEGOKOLWIEK KONKRETNEGO CELU. WŁAŚCICIEL SERWISU NIE OŚWIADCZA ANI NIE GWARANTUJE, ŻE ZAWARTOŚĆ SPEŁNI WYMAGANIA UŻYTKOWNIKA, ANI ŻE KORZYSTANIE Z NIEJ BĘDZIE PRZEBIEGAŁO BEZ ZAKŁÓCEŃ I BŁĘDÓW. WSZELKIE RYZYKO DOTYCZĄCE JAKOŚCI I PRZYDTANOŚCI OBRAZÓW PONOSI UŻYTKOWNIK. JEŚLI OKAŻĄ SIĘ WADLIWE, TO UŻYTKOWNIK (A NIE WŁAŚCICIEL SERWISU CZY WYDAWCA APLIKACJI) PONOSI CAŁKOWITE RYZYKO I KOSZTY ZWIĄZANE Z WSZELKIMI NIEZBĘDNYMI POPRAWKAMI.

40. Właścicel serwisu i wydawca Aplikacji mogą poprawiać, uzupełniać lub usuwać informacje, usługi i/lub zasoby dostępne w serwisie i zastrzega sobie prawo do wprowadzania takich zmian bez uprzedniego powiadamiania byłych, obecnych i potencjalnych użytkowników.

41. W Serwisie i Aplikacji mogą znajdować się hiperłącza, które wiodą do miejsc w innych serwisach i witrynach. Z faktu użycia takich łączy nie wynika, że właściciel Serwisu lub wydawca Aplikacji monitorują lub popierają te witryny, albo że odpowiadają w jakikolwiek sposób za publikowaną tam treść. Właścicielowi Serwisu i wydawcy Aplikacji nie można również przypisać żadnej, bezpośredniej ani pośredniej, odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty spowodowane lub rzekomo spowodowane korzystaniem z serwisów i witryn, do których wiodą hiperłącza znajdujące się w Serwisie lub Aplikacji lub poleganiem na jakichkolwiek podanych w nich informacjach.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

42. Regulamin niniejszy staje się wiążący w chwili opublikowania.

43. Właściciel Serwisu może zmieniać i aktualizować niniejszy regulamin w dowolnym momencie, bez powiadomienia. Zmiany w regulaminie stają się wiążące z chwila opublikowania. Korzystanie z serwisu po zamieszczeniu zmian poczytuje się za tożsame z ich zaakceptowaniem.

MOJA TREŚĆ - POLITYKA PRYWATNOŚCI

W niniejszym dokumencie zawarliśmy ważne informacje o tym, kiedy i jakie dane na Twój temat są gromadzone przez oprogramowanie serwisu mojateresc.pl (zwanego dalej Serwisem), aplikacji Moja Treść w serwisie facebook.com (zwanej dlaje Aplikacją) oraz administratora Serwisu i wydawcy Aplikacji; o tym, w jakim zakresie administratorzy serwisu mogą je wykorzystywać oraz o innych sprawach istotnych z punktu widzenia ochrony prywatności.

W pewnych przypadkach oprogramowanie serwisu może gromadzić dane, które w świetle prawa są danymi osobowymi. Poufność takich danych jest prawnie chroniona w Stanach Zjednoczonych, państwach członkowskich Unii Europejskiej i większości innych państw.

Zgodnie z regulaminem Serwisu użytkownik korzystający z usług dostępnych w Serwisie lub Aplikacji godzi się na przetwarzanie danych, o których u mowa, w sposób i w zakresie określonych niniejszą polityką.

Jakie dane gromadzimy i jak z nich korzystamy?

Świadcząc usługi dostępne w Serwisie i Aplikacji, gromadzimy:

 • dane, które sam nam udostępniłeś – w tym w szczególności dane, które podałeś nam podczas rejestracji w serwisie, podczas składania zamówień na usługi płatne lub w przesłanych nam e-mailach; dane te wykorzystujemy w takim tylko zakresie, jaki jest konieczny, aby należycie świadczyć zamówione przez Ciebie usługi i rozwiązywać zgłaszane przez Ciebie problemy, od czasu do czasu możemy też użyć Twojego adresu e-mail, aby poinformować Cię o naszych nowych usługach i ofertach specjalnych;
 • dane transmitowane przez serwis facebook.com – kiedy korzystasz z opcji „zaloguj przez Facebook” lub używasz Aplikacji, otrzymujemy czasowy dostęp do pewnych danych (ID użytkownika, dodane zdjęcia), które umieściłeś w tym serwisie. Zanim to nastąpi, przy pierwszej próbie takiego logowania musisz potwierdzić, że zgadzasz się, aby Serwis lub Aplikacja dostęp ten uzyskały. Jeśli nie jest to wymagane ze względu na poprawne działanie usług, oprogramowanie Serwisu i Aplikacji nie kopiuje danych transmitowanych przez zewnętrzne serwisy i usługi i tym samym, traci dostęp do nich z chwilą ustania transmisji;
 • dane statystyczne – obserwujemy Twoją aktywność w serwisie, aby wiedzieć, z jakich jego funkcji i zasobów korzystasz chętnie, a z jakich nie – dzięki czemu wiemy, w jaki sposób rozwijać go i ulepszać; dane dotyczące Twoich zachowań w serwisie są anonimizowane (co znaczy, że zapisujemy je w taki sposób, aby nikt nie mógł potem ustalić, że dotyczą one właśnie Ciebie) i używane wyłącznie do automatycznego generowania statystyk obrazujących preferencje większych grup użytkowników;
 • informacje zapisane w cookies – kiedy korzystasz z Serwisu lub Aplikacji, zapisujemy na Twoim komputerze małe pliki tekstowe (cookies), zawierające ID, które pozwala naszemu oprogramowaniu rozpoznawać i odróżniać Twoje urządzenie od innych (nie umożliwiając jednak zidentyfikować Twojego urządzenia, ani Ciebie jako jego właściciela) oraz pewne informacje o jego parametrach i o tym, jakich ustawień i preferencji użyto ostatnio, gdy ktoś korzystał na tym urządzeniu z naszego serwisu; kiedy odwiedzasz serwis ponownie, odczytujemy je. Dzięki temu, poznajemy, że korzystałeś już z naszego serwisu i podpowiadamy Ci login, którego ostatnim razem używałeś, włączamy wersję językową, z jakiej ostatnio korzystałeś i stosujemy inne drobne udogodnienia stosownie do Twoich preferencji, ajkei zapisaliśmy w cookies; jednocześnie nam samym umożliwia to uzyskanie bardziej rzetelnych statystyk (gdyby nie cookies, każda Twoja wizyta byłaby rejestrowana przez nasze oprogramowanie jako wizyta nowego użytkownika). W każdej chwili możesz skasować cookies i/lub wyłączyć ich zapisywanie, dokonując odpowiednich ustawień przeglądarki; jeśli to zrobisz, niektóre usługi mogą stać się niedostępne lub działać gorzej;
 • dane geograficzne – kiedy korzystasz z naszego serwisu na urządzeniu mobilnym, rejestrujemy informacje na temat tego, gdzie się znajdujesz. Dane te, podobnie jak była o tym mowa w odniesieniu do danych statystycznych, są anonimizowane i wykorzystywane wyłącznie w celu analizy preferencji całych dużych grup użytkowników.

Gromadzone dane wykozrsytujemy w celu:

 • stworzenia i utrzymywania konta użytkownika, które jest niezbędne, aby móc korzystać z dostępnych w serwisie usług, oraz przetwarzania dokonywanych za jego pomocą transakcji;
 • bieżącej obsługi korzystających z usługi, w tym przyjmowania i obsługi reklamacji;
 • wyświetlania materiałów dostosowanych do zainteresowań i preferencji użytkownika;
 • przekazywania użytkownikowi informacji o jego transakcjach, nowych produktach i usługach w tym wiadomości związanych z transakcjami, takie jak listy powitalne, przypomnienia o płatnościach i potwierdzenia zakupu;
 • dostarczania użytkownikom, którzy nie sprzeciwili się temu, zmieniając odpowiednio ustawienia konta bądź w inny sposób wyraźnie nam taki sprzeciw komunikując, wiadomości poczty elektronicznej z reklamami nowych produktów i usług, bądź z innego rodzaju informacjami lub ofertami, które mogą zainteresować użytkownika.

Administracja danych

Administratorem danych osobowych gromadzonych przez oprogramowanie Serwisu i Aplikacji jest InnovativeWeb IT Solutions Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Św. Marcin 29/8 w Poznaniu (Polska), KRS: 0000457522, REGON: 302412105, NIP: 7831699012.

Administrator danych odpowiada za bezpieczeństwo Twoich danych osobowych, ich integralność oraz za to, że przechowuje się je i przetwarza z zachowaniem wysokich standardów ochrony prywatności określonych prawem polskim, prawem UE oraz postanowieniami przyjętych przez Polskę umów międzynarodowych, a także porozumień ramowych, programów i polityk wdrożonych w Polsce jako państwie członkowskim UE.

W każdej chwili możesz żądać od administratora danych, aby podał Ci do wglądu, zmienił lub usunął ze swoich baz jakiekolwiek dane osobowe dotyczące Ciebie. W tych i we wszelkich innych sprawach dotyczących bezpieczeństwa danych możesz pisać na adres poczty elektronicznej kontakt@mojatresc.pl.

Przekazywanie danych

Nie udostępniamy Twoich danych osobowych osobom trzecim Wyjątek od tej zasady dopuszcza się w odniesieniu do następujących sytuacji:

 • Twoje dane zostaną ujawnione sądowi lub prokuratorowi, jeśli organy te przedstawią uprawnione żądanie, wskazując, że jest to niezbędne dla dobra toczącego się przed nimi postępowania;
 • Twoje dane mogą zostać udostępnione przedsiębiorstwu, któremu powierzyliśmy niektóre czynności związane ze świadczonymi Ci usługami (np. obsługę płatności) – udostępnione zostaną wtedy tylko te dane i tylko w takim zakresie, jakie będą niezbędne, aby usługa została należycie zrealizowana; przedsiębiorstwa, o których tu mowa, podlegają wszelkim zasadom i rygorom, jakie określono w niniejszym dokumencie;
 • jeśli Serwis zostanie sprzedany, przejęty, połączony z innym lub z jakiegokolwiek innego powodu stanie się przedmiotem sukcesji, wszelkie dotyczące Ciebie dane zostaną przekazane w całości następcy prawnemu, na którego rzecz sukcesja się dokonała; następca ten przejmuje całość praw i obowiązków, o których mowa w niniejszym dokumencie;

Przechowywanie i bezpieczeństwo danych

Bezpieczeństwo danych osobowych użytkownika jest dla nas bardzo ważne. Przestrzegamy przepisów prawa i powszechnie przyjętych standardów bezpieczeństwa, zapewniając w szczególności:

 • ograniczenie dostępu do danych osobowych użytkownika do tych naszych pracowników, którym jest to niezbędne w celu świadczenia usług dla użytkownika;
 • zorientowaną na bezpieczeństwo danych politykę umów, polegającą na tym, że wymagamy:
 • od pracowników – podpisywania umów o zachowaniu poufności, chroniących dane klientów i inne informacje poufne;
 • od zewnętrznych usługodawców – podpisywania umów o poufności w celu zachowania w tajemnicy danych osobowych użytkownika i niewykorzystywania ich w jakichkolwiek nieautoryzowanych celach;
 • przechowywanie danych osobowych nie dłużej niż jest to konieczne ze względu na cele, dla których zostały zgromadzone;
 • szyfrowanie danych kart kredytowych w formularzach zamówień;
 • przechowywanie danych osobowych użytkowników w bezpiecznych systemach komputerowych, chroniących te dane przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem.

Jeżeli do ochrony konta i danych osobowych jest wykorzystywane hasło, zachowanie poufności tego hasła należy do obowiązków użytkownika.

Wgląd i zarządzanie danymi przez użytkownika

Aby przejrzeć lub poprawić podane nam wcześniej informacje, użytkownik może uzyskać dostęp do swoich danych osobowych, logując się i wybierając z menu głównego opcję „Mój profil” (z menu rozwijanego przyciskiem z ikoną użytkownika), co wywołuje panel z odpowiednimi formularzami i narzędziami administracyjnymi.

Użytkownik, który uzna, że narzędzia te nie są wystarczające, może w kazdej sprawie dotyczącej wglądu i zarządzania jego danymi osobowymi kontaktować się z adminsitratorem danych (zob. sekcja „Administracja danych”).

Ochrona małoletnich

W serwisie nie są rozmyślnie gromadzone dane małoletnich poniżej 13. roku życia, jako że zgodnie z regulaminem serwisu korzystać z niego mogą jedynie osoby, które skończyły 13 lat. Jeśli jednak z wiarygodnego źródła dowiemy się, ze mimo to w naszej bazie znajdują się dane osoby młodszej, niezwłocznie je usuniemy.

Serwisy i usługi zewnętrzne – wyłączenie odpowiedzialności

Administrator serwisu nie ponosi odpowiedzialności za uchybienia i zaniedbania w kwestii ochrony prywatności, jakich mogą być winni administratorzy innych serwisów i usług, do których wiodą umieszczone w serwisie interactivestock.pl hiperłącza lub do korzystania z których służą umieszczone w naszym serwisie wtyczki i widgety.

Zmiany w polityce prywatności

Niniejszy dokument może zostać w każdej chwili zmieniony. Każdej takiej zmianie będzie towarzyszyć odpowiednia zmiana daty ostatniej aktualizacji. O szczególnie ważnych zmianach administrator powiadomi zarejestrowanych użytkowników w specjalnym komunikacie wysłanym pocztą elektroniczną.

1
Subscription plans
1
Template
2
Payment
3
Summary
PRICING
PROFESSIONAL EDITOR + IMAGES
FREE
Excepteur sint occaecat cupidatat proident. Sunt in culpadofficia deserunt mollit.
ADVANCED FEATURES
 • Gallery
 • Table
 • Slider
 • Column-Text
 • Masks
$1 PER TEMPLATE
(with whole advanced features)
Excepteur sint occaecat cupidatat proident. Sunt in culpadofficia deserunt mollit.
IMAGES
Professional photos, illustrations and icons
$1 PER IMAGES
Excepteur sint occaecat cupidatat proident. Sunt in culpadofficia deserunt mollit.

Error!
Yes
No
Success!
Template is saved.